หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  
  


             คณะผู้บริหาร
นาง Aaa สกุล BB
ตำแหน่ง CCC

          Categories
ประวัติเทศบาล
    texttt
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติหมู่บ้าน
บุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    สำนักปลัด
    ปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    งานทะเบียน
โครงสร้างการบริหาร
ยุทศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
เทศบัญซัติ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติ
กลุ่มองค์กรในเขตเทศบาล
    ผู้นำชุมชน
    อปพร
ข้อมูลการท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
    OTOP1
  
ค้นหาข้อมูล

จดทะเบียนวันที่27-09-2012
ปรับปรุงล่าสุด27-09-2012
ผู้ชมทั้งหมด55,680 วิว
ผู้ชมออนไลน์ 5 คน
เนื้อหาทั้งหมด6 หน้า
สถิติเว็บไซต์

stats

พันธกิจ /วิสัยทัศน์

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 

นโยบาย

                 นโยบาย หรือแนวทางการดำเนินการ ของคณะผู้บริหารชุดนี้ ซึ่งได้ยึดถือแนวทางตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เป็นหลักเพื่อสนองความต้องการและมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลโดยมีแผนงาน 5 แผนงาน ดังนี้

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              จัดให้มีโครงการสร้างถนน คสล. ใหม่ รวมทั้งแก้ไขและซ่อมแซมบำรุงถนนและซอยเดิมให้อยู่ในสภาพดี ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เช่น ติดไฟสัญญาณจราจร กระจกตามมุมทางโค้ง

จัดให้มีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และปรับปรุงรางระบายน้ำเดิมที่มีอยู่เดิม โครงการปรับปรุงป้ายประจำซอย ซึ่งชำรุดและเสียเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนใหม่ โครงการเทลาน คสล. ตามริมถนนและซอยเพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและจำเป็นของพื้นที่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และประปาส่วนภูมิภาคไปยังชุมชนที่ขาดแคลน สาธารณูปโภคเหล่านี้ให้ทั่วถึง โครงการก่อสร้างสำนักงานของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

               จัดให้มีโครงการขุดลอกลำน้ำลาวและลำเหมืองสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อเกษตรกรรม

ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลไม่ให้มีมลภาวะต่อพื้นที่ใกล้เคียง

ให้มีการทำความสะอาด ถนนหนทาง ตรอกซอยภายในเทศบาล รวมทั้งจัดและปรับปรุงต้นไม้ในเขตเทศบาลทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามและร่มรื่น

ให้มีการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีความคิดและตระหนักในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการกำหนดและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อซึมของสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงานโรงแรม  ฯลฯ

 


ด้านการพัฒนาสังคม

                 สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ตามประเพณีท้องถิ่น เช่น เทศกาลงานลอยกระทง สงกรานต์ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา มีกรจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล กีฬาท้องถิ่นอำเภอ กีฬา อสม. และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรค

ให้มีการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ และโรคอื่น เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ ฯลฯ ให้มีโครงการต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท มีการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดของสถานีตำรวจในเขต ทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ ให้มีการกำจัดพาหนนำเชื้อโรค พ่นหมอกควัน กำจัดแมลงวัน มดดำ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน โครงการของโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขต เช่น ส่งเสริมอาหารกลางวัน (นม) แก่นักเรียน โครงการอาหารกลางวัน โครงการจริยธรรมศึกษา จัดงานวันเด็ก ฯลฯ

                     ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน เช่น สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช) ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและสารสนเทศของเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดยให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ เช่น วันเด็ก วันแม่ ฯลฯ และให้มีโครงการที่เกี่ยวกับสถานที่และสื่อการสอน ให้สถานที่มีความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก สื่อการสอนสามารถให้พัฒนาการที่ถูกต้อง ให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายของชุมชน เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมรักสุขภาพเทศบาล สนับสนุนโครงการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค ให้มีการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ เช่น โครงการวันผู้สูงอายุ ฯลฯ

                ให้มีโครงการสนับสนุนวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดหนองบัว โครงการเทศธรรมหลวงของวัดแม่ขะจาน ฯลฯ ให้มีโครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ฯ โดยพยายามให้ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้มีการดำเนินการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีมีการสืบสานประเพณี จัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยประสานงานกับตำรวจภูธรในพื้นที่

 


ด้านเศรษฐกิจ

                 จัดให้มีการสนับสนุนโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ให้มีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมแนะนำอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดจำหน่าย

 

 

การเมืองการบริหาร

                  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง มีการจัดประชุมสัมมนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง ให้มีการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาล ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบปลิว ป้ายประกาศ เสียงไร้สาย ให้มีการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง มีการปรับปรุงและจัดทำเกี่ยวกับระบบแผนที่ภาษี ให้มีโครงการจัดฝึกอบรม อปพร. ใหม่ ฝึกทบทวน ฝึกพนักงานดับเพลิง เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


Create 2010-06-11 17:14:10 Views: 738