หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา  |  
  


             คณะผู้บริหาร
นาง Aaa สกุล BB
ตำแหน่ง CCC

          Categories
ประวัติเทศบาล
    texttt
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติหมู่บ้าน
บุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    สำนักปลัด
    ปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    งานทะเบียน
โครงสร้างการบริหาร
ยุทศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
เทศบัญซัติ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติ
กลุ่มองค์กรในเขตเทศบาล
    ผู้นำชุมชน
    อปพร
ข้อมูลการท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
    OTOP1
  
ค้นหาข้อมูล

จดทะเบียนวันที่27-09-2012
ปรับปรุงล่าสุด27-09-2012
ผู้ชมทั้งหมด52,168 วิว
ผู้ชมออนไลน์ 5 คน
เนื้อหาทั้งหมด6 หน้า
สถิติเว็บไซต์

stats

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
แนวทางที่ 6 การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และ องค์กรเอกชน
แนวทางที่ 7 การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4 จัดให้มี และการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
แนวทางที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 6 จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1 การปรับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์
แนวทางที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
แนวทางที่ 3 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 7 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
แนวทางที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แนวทางที่ 2 การจัดทำผังเมือง
แนวทางที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 4 การบริการประชาชน
แนวทางที่ 5 การแก้ปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 7 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 8 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที่ 9 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แนวทางที่ 10 การจัดหาและพัฒนารายได้
แนวทางที่ 11 การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
แนวทางที่ 12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
แนวทางที่ 13 สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค


Create 2010-06-11 16:29:52 Views: 341